Dnia 22 grudnia 2017 Dom Pomocy Społecznej w Kozuli rozpoczął realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Podniesienie standardu usług Domu Pomocy Społecznej w Kozuli poprzez modernizację,
adaptację i wyposażenie infrastruktury”.

Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych

Wartość projektu: 1 532 222,30 zł

Beneficjent: Powiat bialski

Wnioskowana ze środków PFRON kwota na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projekcie: 153 222,23

która stanowi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Cel główny projektu obejmuje wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych świadczonych na obszarze powiatu bialskiego w ramach Domu Pomocy Społecznej w Kozuli. Grupę docelową projektu stanowią osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projektowa inwestycja modernizacyjna jest kompleksową odpowiedzią na zdiagnozowane problemy dotyczące działalności DPS Kozula. Inwestycja zakłada realizację następujących zadań: remont łazienek z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (20 szt.), remont pokoi mieszkalnych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (34 szt.), wymiana centrali sygnalizacji pożarowej wraz z wymianą czujek sygnalizacji pożaru, remont oraz adaptacja pomieszczeń fizyko i hydroterapii na pokoje mieszkalne wolne od barier architektonicznych dla mieszkańców lub osób odwiedzających, modernizacja monitoringu wewnętrznego obiektów domu, modernizacja dźwigu osobowego w budynku B3. Elementem prac modernizacyjnych będzie wymiana oświetlenia na energooszczędne. Zakres rzeczowy projektu obejmuje również zakup wyposażenia na potrzeby
mieszkańców w tym m.in. łóżek rehabilitacyjnych (21 szt.), zestawów komputerowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (3 szt.), zestawu multimedialnego na potrzebny wyposażenia świetlicy.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami osiągnie wartość – 1 szt.;

Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej – 1 szt.;

Rzeczywista liczba użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych obiektach – 220 os.;

Potencjalna liczba użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych obiektach – 220 os.

Wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju. W toku realizacji inwestycji szczególny nacisk kładziony będzie na racjonalne i oszczędne gospodarowanie zasobami. Wybór materiałów budowlanych będzie podyktowany przede wszystkim ich jakością i ekonomiczną zasadnością ich wykorzystania. Zwracana będzie także uwaga na kwestie neutralności dla środowiska naturalnego wybieranych materiałów. Wnioskodawca dołoży starań, by wszelkie rozwiązania technologiczne wykorzystywane w powstałej w wyniku realizacji projektu infrastrukturze, były przyjazne dla środowiska – energooszczędne i niskoemisyjne, przy uwzględnieniu jednocześnie efektywności kosztowej realizowanej w ramach projektu inwestycji. Dotyczy to w szczególności zakupu wyposażenia o możliwie najwyższej klasie energooszczędności jak również wymianie oświetlenia na energooszczędne co pozwoli na oszczędności w utrzymaniu wspartej infrastruktury (oszczędności z tytułu zużycia energii elektrycznej) przy jednoczesnej dbałości o środowisko.

Projekt wywiera pozytywny wpływ na promowanie zasady równości oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Wnioskodawca zapewnia równy dostęp do wspartej infrastruktury dla wszystkich osób potrzebujących – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną . Elementy projektu takie jak dostosowanie modernizowanych pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (obejmujące m.in dostosowanie sanitariatów, zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi), modernizację windy czy zakup wyposażenia – łóżek rehabilitacyjnych potwierdza uwzględnienie potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu.

Zgodnie z zapisami artykułu 2 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (ratyfikowanej przez Polskę) uniwersalne projektowanie oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Projektowanie uniwersalne jest jednym z narzędzi realizacji zasady równości, pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz dostępności sfery publicznej oraz wszelkich dóbr i usług dla wszystkich osób, niezależnie od ich stopnia sprawności, wieku, statusu czy szeregu innych uwarunkowań. Kluczowe znaczenie dla ww. koncepcji mają zasady:
Użyteczność dla osób o różnej sprawności; Elastyczność w użytkowaniu; Prostego i intuicyjnego użytkowania; Czytelnej informacji; Tolerancji na błędy; Wygodnego użytkowania bez wysiłku; Wielkości i przestrzeni odpowiedniej dla dostępu i użytkowania; Percepcji równości. Założenia uniwersalnego projektowania stosowane będą się na wszelkich etapach realizacji projektu – od planowania, projektowania poprzez roboty budowlane, monitoring, stworzenie strony internetowej na zarządzaniu projektem skończywszy. Projekt wypełnia zasadę uniwersalnego projektowania w zakresie jego dostępności i dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników i użytkowniczek.