WAŻNE !!

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli ogłosił przetarg nieograniczony na zadania realizowane w ramach projektu
„Podniesienie standardu usług Domu Pomocy Społecznej w Kozuli poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie infrastruktury”

Zad.1 Remont oraz adaptacja pomieszczeń hydroterapii i fizykoterapii na pokoje mieszkalne w domu pomocy Społecznej w Kozuli,
Zad.2 Prace modernizacyjne systemu sygnalizacji pożarowej
Zad.3 Rozbudowa instalacji telewizji użytkowej CCTV
Zad.4 Modernizacja dźwigu osobowego w budynku B2

 

Projekt finansowany jest przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych

Przetarg dostępny jest na stronie:

https://dpskozula.bip.lubelskie.pl

Przetargi zakończone